Z.T. Golenkova

Z.T. Golenkova


ID of the Article: 5508


For citation:

Z.T. Golenkova. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2014. No 10. P. 49 


 

Content No 10, 2014