Nagornyy V.G.

Nagornyy V.G.


ID of the Article: 9219

Rubric: In memoriam

For citation:

, , Nagornyy V.G.. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2022. No 7. P. 167-168 


 

Content No 7, 2022