Obshtcghestvo i pravo: issledovatelskiye perspektivy (Society and law: research perspectives) / Ed. by . ndakov. ., 2015 reviewed by .V. Dmitriev

Obshtcghestvo i pravo:
issledovatelskiye perspektivy (Society and law:
research perspectives) / Ed. by . ndakov. ., 2015 reviewed by .V. Dmitriev


ID of the Article:

Rubric: Book reviews

For citation:

Dmitrieva .V. Obshtcghestvo i pravo: issledovatelskiye perspektivy (Society and law: research perspectives) / Ed. by . ndakov. ., 2015 reviewed by .V. Dmitriev. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2016. No 3. P. 166-168 


 

Content No 3, 2016