Zarubezhnaya sotsiologhiya obrazovaniya (International sociology of education) / Ed. А.М. Оsipov. Velikiy Novgorod, 2014

Zarubezhnaya sotsiologhiya obrazovaniya (International sociology of education) / Ed. А.М. Оsipov. Velikiy Novgorod, 2014


Gavriliuk V.V.

Industrial Univeristy of Tyumen, Tiumen, Russia gavriliuk@list.ru

ID of the Article:

Rubric: Book reviews

For citation:

Gavriliuk V.V. Zarubezhnaya sotsiologhiya obrazovaniya (International sociology of education) / Ed. А.М. Оsipov. Velikiy Novgorod, 2014. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2016. No 8. P. 165-167 


 

Content No 8, 2016