Taidakov V.I.

Taidakov V.I.


ID of the Article:

Rubric: In memoriam

For citation:

Taidakov V.I.. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2017. No 9. P. 174-174 


 

Content No 9, 2017