About Humanitarization of Engineering Education

About Humanitarization of Engineering Education


Tolstoukhova I.V.

Cand. Sci. (Pedagog.), Assoc. Prof., Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia. i_tolstouhova@inbox.ru

Stavetskaya I.V.

Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia. irina.vita22@yandex.ru

Vasilieva L.V.

Cand. Sci. (Hist.), Assoc. Prof., Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia. vlv4696@bk.ru

ID of the Article:


For citation:

Tolstoukhova I.V., Stavetskaya I.V., Vasilieva L.V. About Humanitarization of Engineering Education. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2018. No 9. P. 148-149 


 

Content No 9, 2018