V.K. Levashov is 70!

V.K. Levashov is 70!


ID of the Article:

Rubric: Anniversary

For citation:

, , V.K. Levashov is 70! . Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2018. No 12. P. 105-106 


 

Content No 12, 2018