Yarskaya-Smirnova V.N. – Congratulations

Yarskaya-Smirnova V.N. – Congratulations


ID of the Article:

Rubric: Anniversary

For citation:

, , Yarskaya-Smirnova V.N. – Congratulations. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2020. No 9. P. 163-163 


 

Content No 9, 2020