Gorshkov M.K. is 70!

Gorshkov M.K. is 70!


ID of the Article:


For citation:

, , Gorshkov M.K. is 70!. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2020. No 12. P. 31-33 


 

Content No 12, 2020