OBRAZTSOV I.V. is 60

OBRAZTSOV I.V. is 60


ID of the Article:

Rubric: Anniversary

For citation:

, OBRAZTSOV I.V. is 60. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2022. No 1. P. 161-161 


 

Content No 1, 2022