SHCHERBINA V.V. is 75

SHCHERBINA V.V. is 75


ID of the Article:

Rubric: Anniversary

For citation:

SHCHERBINA V.V. is 75. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2022. No 1. P. 162-162 


 

Content No 1, 2022