Congratulations to I.V. Zuravleva

Congratulations to I.V. Zuravleva


ID of the Article:

Rubric: Anniversary

For citation:

Congratulations to I.V. Zuravleva. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2023. No 8. P. 163-163 


 

Content No 8, 2023