Levashov V.K. is 75

Levashov V.K. is 75


ID of the Article:

Rubric: Anniversary

For citation:

, , Levashov V.K. is 75. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2023. No 12. P. 146-147 


 

Content No 12, 2023