About the Authors

Zakharov V.Ya.E-mail: zaxarov48@yadex.ru

Nizhniy-Novgorod State Architecture and Construction University, Nizhniy-Novgorod, Russia

Articles in journal:


Screen version