About the Authors

Petrova O.V.E-mail: opet@unn.ru

N.I. Lobachevsklyi Nizhniy-Novgorod State University, Nizhniy-Novgorod, Russia

Articles in journal:


Screen version