Content by Year

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

¹8-2020
, ,
¹5-2020
, ,
¹2-2020
, ,

   

Introducing an articleSociological Studies
6 2023


Ivanov D.V. Asochakov Yu.V.
Digitalization and Critical Theory of Society

 The article text.
 

Archive

   2024   
   2023      2022      2021      2020      2019   
   2018      2017      2016      2015      2014   

Àðõèâ æóðíàëà çà 2014-2000 ãã.