Политическое сознание чехов: перемены и стабильность

Политическое сознание чехов: перемены и стабильность


Коровицына Н. В.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН korovicyna@mail.ru

ID статьи на сайте журнала:


Ссылка при цитировании:

Коровицына Н. В. Политическое сознание чехов: перемены и стабильность // Социологические исследования. 2014. № 3. С. 51-58Аннотация

Представлено отношение к общественному строю народа с одной из самых длительных в Центральной и Восточной Европе демократических традиций. На фоне динамики массовых политических взглядов и ориентаций до и после революции 1989 г. обнаруживается неизменность социальных предпочтений “чешского человека”, его менталитета. Особое внимание уделяется трудностям в формировании гражданского общества в Чешской Республике (ЧР).


Ключевые слова
Чешская Республика; социализм; демократия; массовое сознание; общественное настроение; доверие; политическое участие


Список литературы

Buchtík M. Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2012 // Tisková zpráva CVVM. Praha. Sociologický ústav AV ČR. 14.02.2013.

Čermák D., Vobecká J. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha, SLON, 2011.

Červenka J. Jsme ze zvyku socálněekonomickými pesimisty? // Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe… Praha: SLON, 2010.

Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie. 2009. № 8.

Císař O., Navrátil J., Vráblíková K. Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí // Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2011. Vol. 47. № 1.

Hartl J., Huk J., Haberlová V. Česká společnost 1998. Praha: Management press, STEM, 1999.

Kubů E. Obraz české transformace v zrcadle sociologického výzkumu. // Historická sociologie. 2011. № 1.

Linek L. Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: SLON, 2010.

Lyons P. Mass and elite attitudes during the Prague spring era: importance and legacy. Prague: Institute of sociology Academy of sciences of the Czech Republic, 2009.

Machonin P. et al. The Czech Republic: transformation and modernization // Structural change and modernization in post-socialist societies. Hamburg: Krämer, 2002.

Machonin P. Poměny sociálních nerovností v postsocialistické transformaci středoevropského typu a jejich možné teoretické imlikace // Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. S. 17.

Machonin P. Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. Praha: Karolinum, 1992.

Mansfeldová Z. The Czech Republic. Critical democrats and the persistence of democratic values / Democracy and political culture in Eastern Europe. London, 2006.

Piekalkiewicz J.A. Public opinion polling in Czechoslovakia, 1968–1969: results and analysis of surveys conducted during the Dubček era. New York: Praeger Publishers, 1972; Czechoslovakia’s interrupted revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976.

Sedláčková M. Trust and democracy in the Czech society // Crisis situations in the Czecho-Slovak context after 1989. Prague, 2011.

Smith M. L., Matěů P. Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992–2010 // Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2011. Vol. 47. № 1.

Tuček M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí / Praha: SLON, 2003.

Vlachová K., Matějů P. Krystalizace politických postojů a politického spectra c České republice // Sociologický časopis. 1998. Vol. 34. № 2.

Výskum európskych hodnôt 1991–1999–2008: slovenská a česká spoločnost’. Pramenno-analytická publikácia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009.

Содержание номера № 3, 2014