Социологический смысл мультикультурализма: является ли Польша мульткультурной?

Социологический смысл мультикультурализма: является ли Польша мульткультурной?


Щлиз А.

Доктор социологии, профессор, зам. директора по науке Института социологии Опольского Университета annasliz@op.pl

Шчепаньски М. С.

Доктор социологии, профессор Силезского университета в Катовицах marek.s.szczepanski@us.edu.pl

ID статьи на сайте журнала:


Ссылка при цитировании:

Щлиз А. , Шчепаньски М. С. Социологический смысл мультикультурализма: является ли Польша мульткультурной? // Социологические исследования. 2014. № 2. С. 58-67Аннотация

Систематические исследования мультикультурализма начали проводиться в 1970-х гг. преимущественно в Канаде и Австралии. Поражение идеологий ассимиляции в США стало одной из причин появления широкого потока публикаций, посвященных данному феномену, который был воспринят вначале как ключ к решению всех этнокультурных проблем. Анализируются различные подходы к определению понятия “мультикультурализм”. Рассмотрены различные типы мультикультурализма на примере Польши.


Ключевые слова
культурное разнообразие; этнический мультикультурализм; неэтнический (бутиковый) мультикультурализм; этническое меньшинство; национальное меньшинство; Польша


Список литературы

Bauman Z. Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Burszta W.J. Świat jako więzenie kultury. Pomyślenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawinczy, 2008.

Codzienny wymiar ekumenizmu. “Dystans społeczny czy tolerancja i otwartość? Postawy wobec wyznawców prawosławia, protestantyzmu, judaizmu i islamu”. Komunikat z badań CBOS. Warszawa: Czerwiec, 2001.

Czykwin E. Stygmat społeczny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2007.

Dane statystyczne odnośnie mniejszości narodowych w Polsce. URL: http://www.ceo.org.pl/portal/epio_ document?docId=43229 (дата обращения: 15.11.2010).

Dystans społeczny czy tolerancja i otwartość? Postawy wobec wyznawców prawosławia, protestantyzmu, judaizmu i islamu. Komunikat z badań CBOS. Warszawa: Czerwiec, 2001.

Fish S. Boutique Multiculturalism, or Why Liberale Are Incapable of Thinking about Hale Speech. // Critical Inquiry. 1997. Vol. 23. No 2. P. 378–395. URL: http://www.jstor.org/stable/1343988 (дата обращения: 03.08.2013).

Florida R.I. Cities and the Creative Class. N.Y.; London: Routledge, 2005.

Goffman E. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości / T.A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. (Оригинал: Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.Y.: Prentice-Hall, 1963).

Golka M. Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2010.

Grzybowski P.P. Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowiści. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2007.

Kwaśniewski K. Pluralizm kultury. Tożsamość kulturowa // Słownik etnograficzny / Z. Staszczak (red.). Warszawa; Poznań, 1987.

Levitt T. The Marketing Imagination. N.Y.: Free Press, 1983.

Łodziński S. Dyskryminacja czy nierówność? Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku // Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości / K. Iglicka (red.) Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2003.

Mathews G. Supermarket kultury, tłum. E. Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005.

Mucha J. Wielokulturowość etniczna i nieetniczna // Sprawy Narodowościowe. 1999. Nr. 14–15.

Nikitorowicz J. Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot, 2010.

Paleczny T. Mniejszość // Encyklopedia socjologii / Z. Bokszański (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999. T. 2.

Prawosławie w Polsce // Oficjalna strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. URL: http://www.orthodox.pl/prawoslawie-w-polsce/ (дата обращения: 03.08.2013).

Rokicki J. Statystyk drzemie przy komputerze, czyli Współczesne trendy socjologicznych badań problemów rasy i etniczności w Stanach Zjednoszonych // Przegląd Polonijne. 1996. Nr. 2. P. 111– 124.

Sadowski A. Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie // Sprawy Narodowościowe. 1999. Nr. 14–15.

Turner J.H. Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Tłum. G. Woroniecka i in. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2004.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym // Dz. U. 2005. Nr. 17. Poz. 550 См. также: Internetowy System Aktów Prawnych. URL: http://isap. sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141 (дата обращения: 03.08.2013).

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu. 2002. URL: http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_ HTML.htm (дата обращения: 04.08.2013).

Wyznania w Polsce. URL: http://www.wsp.krakow.pl/apismo/nr1/01/wyznania.html (дата обращения: 03.08.2013).

Zubrzycki J. Rozmowa z Prof. Jerzy Zabrzyckim. 2010. URL: http://www.tolerancja.pl/?jerzy-zubrzycki,262 (дата обращения: 03.08.2013).

Żyromski M. Kilka uwag o politycznych uwarunkowaniach zjawiska wielokulturowości // Teorie społeczne a możliwości praktyczne / R. Cichocki (red.). Poznań: Wydawnictwo Media-G.T., 1977.

Содержание номера № 2, 2014